• مؤسس شرکت کاشی میبد در سال ۱۳۶۲
  • مؤسس و سرمایه گذار شرکت کاشی مسعود ایران
  • عضو فعال شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
  • عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد
  • عضو هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن، تجارت یزد
  • عضو هیئت رئیسه انجمن صنفی کارفرمائی استان
  • عضو انجمن مدیران یزد
  • عضو انجمن صنفی سرامیک ایران
  • عضو خانه صنعت و معدن و تجارت