• مدیر تولید شرکت دارو سازی دکتر عبیدی ۱۳۸۹-۱۳۹۳
  • کسب رتبه نخست میزان تولید دارویی در کشور ۱۳۸۹-۱۳۹۳
  • کسب عنوان مدیر جوان و موفق صنعت داروسازی ۱۳۸۹ -۱۳۹۳
  •  معاون توسعه تجارت گروه دارویی سیناژن ،صادرکننده نمونه ملی کشور سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴
  • مدیر عامل شرکت دارویی آریوژن فارمد ۱۳۹۴تا کنون
  • کسب رتبه برتر تولید کننده داروهای خاص در کشور
  • صادرکننده نمونه ملی
  • صادرکننده نمونه استان البرز