• مدیرعامل شرکت صادراتی فراورده های شرق میانه از سال ۱۳۷۲
  • رئیس هیئت مدیره شرکت فراورده های خاورمیانه از سال ۱۳۶۲ نایب رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی
  • عضو هیئت رئیسه فدراسیون واردات ایران
  • عضو اتحادیه صادرات خشکبار ایران
  • عضو اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی
  • رئیس کمیسیون مواد غذایی مجمع عالی واردات
  • موسس بنیاد علوم و هنر فرشچیان