• مدیر فنی شرکت پوشینه بافت قزوین
  • مدیر نیرو گاه آبی سازمان آب مهاباد
  • مدیر عامل کشت وصنعت مهاباد
  • مدیر عامل کارخانه خوراک دام وطیور میلاد
  • مدیر عامل شرکت گلدشت موکریان
  • مدیر عامل شرکت زاموا
  • مدیر عامل شرکت تاتائو
  • عضو هیأت نمایندگان دوره ششم و هشتم اتاق ارومیه
  • عضو انجمن مدیران فنی و اجرایی کشور  پالایشگاه تبریز
  • نیروگاه اصفهان
  • عضو هیأت مدیره ومدیر عامل نمایشگاههای بین المللی ارومیه