• مدیر عامل  اتحادیه گل و گیاه کشور
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یاسوج به مدت سه دوره
  • رئیس کمیسیون بانک و بیمه اتاق