• رئیس هیأت مدیره شرکت آرتا پلاست
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق اردبیل