• عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران سه دوره تا کنون
  • عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران
  • ریاست اتاق تعاون استان ایلام یک دوره
  • ریاست اتحادیه صادرکنندگان استان ایلام یکدوره
  • ریاست اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان ایلام