• مدیرعامل شرکت خدمات بازرگانی دشتی نجیرم از سال ۱۳۷۴
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق بوشهر و ایران در دوره هفتم، هشتم و نهم
  •  رئیس اتاق بوشهر در دوره هشتم
  • رئیس هیأت مدیره شرکت حمل و نقل لیان پارس ترابر از سال ۱۳۹۰ تاکنون