• نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی گرگان در دوره هفتم
  • دبیر انجمن حمل و نقل بین المللی استان گلستان
  •  صادرکننده گل و گیاه و صنایع سلولوزی
  • نایب  رئیس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی دشت نوردان  گرگان
  • صادرکننده نمونه و موفق در سال ۸۷ و ۸۸