• ریاست هیئت مدیره چینی زرین ایران
  • ریاست هیأت مدیره چینی یاسمن
  • ریاست هیأت مدیره صنایع سنگ معدن لایار
  • ریاست انجمن چینی ایران
  • دو دوره عضویت در هیأت رئیسه اتاق تهران
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و ایران
  • عضو هیأت رئیسه و رئیس اتاق ایران و آلمان