• فعال بخش کشاورزی
  • دبیر اجرایی اتاق بوشهر از سال ۱۳۶۲ لغایت ۱۳۸۹
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق در دوره های چهارم الی نهم