• موسس شرکت مهندسی رائین سیستم
  •  مدیر کارخانه شرکت پلی سازان
  • مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت وینو پلاستیک
  • عضو هیات مدیره تعاونی پی وی سی ایرنیان
  • رئیس هیات مدیره انجمن همگن پلاستیک
  • نایب رئیس هیات مدیره انجمن همگن پلاستیک در حال حاضر
  • عضو هیات امنای موسسه مهر سهیلا