• مدیرعامل شرکت دماوند کار گچساران
  • نایب رئیس دوم اتاق از سال ۱۳۸۵ تا کنون
  • عضو هیئت نمایندگان