• عضو هیئت  مدیره  شرکت بسته بندی نگاره
  • صادرکننده نمونه استان و واحد نمونه صنعتی دکترای اقتصاد بین الملل و برنامه ریزی اقتصادی
  • مدرس دوره ارشد و دکتری سازمان مدیریت صنعتی
  • عضو هیئت علمی دانشگاه  شهید بهشتی تهران