• رییس خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان فارس
  • عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
  • عضو هیأت رییسه انجمن مدیران صنایع فارس
  • عضو هیأت مدیره انجمن کارفرمایی صنایع غذایی فارس
  • عضو هیأت مدیره انجمن فرآورده های گوشتی ایران و شرکت تعاونی فرآورده های گوشتی سراسر کشور
  • مدیرعامل شرکت فرآورده های گوشتی سفیر