• مهندس عمران
  • موسس و مدیرعامل شرکت ایمن راه کار، تولیدکننده و صادرکننده تجهیزات ترافیکی
  • موسس و مدیرعامل شرکت ونداد راه گستر
  • موسس و ممدیرعامل شرکت دانش بنیان سرو- انرژی های تجدیدپذیر
  • صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به کشورهای عراق-اقلیم کردستان- افغانستان- لبنان
  • صادرکننده نمونه سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵
  • عضو هیأت رئیسه دوره ششم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مازندران
  • عضو هیأت نماینرگان دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
  • عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
  • عضو کمیسیون خدمات فنی و فن آوری (IT) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مازندران