• ۱۶ سال سابقه در زمینه صادرات و واردات و مشاوره امور گمرکی