• از سال ۱۳۷۸ بعنوان ترخیص کار گمرک
  • از سال ۱۳۸۹ صادر کننده محصولات کشاورزی و صنعتی و معدنی
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق آبادان و اتاق ایران در دوره هشتم
  • رئیس کمیسیون مدیریت واردات و توسعه صادرات اتاق آبادان و عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در دوره هشتم