• رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان سموم
  • عضو هیئت مدیره و سهامدار تعاونی و تولید پودر گوشت سهامی خاص
  • مدیرعامل کشت و صنعت و دامپروری لرستان سهامی خاص
  • عضو هیئت مدیره شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام
  • سهامدار و عضو هیئت مدیره کیمیا غرب آبیدر سهامی خاص
  • موسس، صاحب شرکت، مدیرعامل و سهامدار زرفام تهران
  • موسس، صاحب شرکت، مدیرعامل شرکت Rain Drop
  • موسس، صاحب شرکت، مدیرعامل و سهامدار رهپاک مهر بین الملل سهامی خاص
  • موسس، صاحب شرکت، مدیرعامل، عضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت رازی شیمی خرم سهامی خاص