• عضو هیئت مدیره شرکت داوریی طبیعت زنده سینره
  • مدیر شرکت دارویی زرد بند یاسوج
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یاسوج به مدت دو دوره
  • رئیس کمیسیون صنعت اتاق