• مدیریت شرکت نوبر سبز
  • تولیدکننده انواع سبزی، صیفی و میوه منجمد شده به روش انجماد IQF و سیب زمینی فرنچ فرایز
  • عضو کمیسیون آب و کشاورزی اتاق ایران
  • رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان
  • یک دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
  • کارآفرین ملی در بخش کشاورزی
  • صادرکننده نمونه استانی استان سمنان
  • پنج دوره عضو هبات نمایندگان اتاق سمنان