• نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در دوره های پنجم و ششم
  • عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان مازندران
  • صادرکننده نمونه سال ۱۳۸۳، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵