• رئیس هیأت امنای خیرین فنی و حرفه ای مشهد
 • عضو هیأت مؤسس گسترش آموزش های فنی حرفه ای مشهد
 • عضو هیأت امنای دانشگاه پزشکی مشهد به مدت ۴ سال
 • عضو هیأت امنای بنیاد دانشگاهی فردوسی
 • عضو هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع ایران
 • عضو هیأت امنای مرکز فتح المبین مشهد
 • عضو هیأت امنای مرکز توانبخشی فیاض بخش مشهد
 • عضو هیأت امنای انجمن حمایت از بیماران سرطانی رضا
 • عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهد و ایران
 • رئیس انجمن مدیران صنایع مشهد
 • عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران
 • رئیس هیأت مدیره کارخانجات گروه فرش مشهد