• عضو هیات نمایندگان اتاق اردبیل
  • مدیرعامل شرکت آذر سوله