• عضو موظف هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین تهران از سال ۱۳۹۱ تاکنون
  • عضو موظف هیات مدیره و معاونت امور شرکتها هلدینگ صنایع عمومی تأمین
  • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت پاک پی شهرکرد از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۱
  • عضو هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان چهار محال و بختیاری از سال ۱۳۸۹ تاکنون
  • عضو هیأت مدیره شرکتهای فکا و گلدشت اصفهان از سال ۱۳۸۸ تاکنون
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و شهرکرد
  • مدیر پروژه شرکت شاهد وابسته به بنیاد شهید
  • عضو هیئت مدیره شرکت گلدشت اصفهان