• فعال اقتصادی در حوزه صنعت
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی به مدت سه دوره