• مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری کرمانشاه
  • شهردار اسبق منطقه چهار کرمانشاه
  • دبیر کل اسبق اتاق بازرگانی کرمانشاه
  • نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره هشتم