• مدیر عامل و موسس شرکت تقطیران کاشان ۱۳۶۹ تاکنون
 • رئیس هیئت مدیره شرکت رایان پرداز تقطیران از ۱۳۹۰ – تاکنون
 • رئیس هیئت مدیره شرکت باریج اسانس از ۱۳۷۱ – ۱۳۹۶
 • رئیس هیئت مدیره شرکت آریا استیل کاشان از ۱۳۹۰- تاکنون
 • رئیس هئیت مدیره شرکت کشت و صنعت گلکاران
 • عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت پخش دارو گستر باریج
 • عضو هیئت مدیره در خانه صنعت استان مرکزی دوره اول و دوم
 • مدیر تولید شرکت جام فلز تهران ۱۳۶۰-۱۳۶۴
 • عضو هیئت مدیره و عضو کمیسیون بازرگانی، راوبط عمومی انجمن سازندگان تجهیزات نفت
 • عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات پتروشیمی استان مرکزی
 • رئیس هیئت مدیره کانون گل محمدی کشور
 • رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان گلاب و عرقیات