• موسس و مدیرعامل شرکت تعاونی بوجه از سال ۱۳۶۷
  • اخذ پروانه بهره برداری معدن تراورتن لیمیویی سرطاق خمین
  • عضو شورای معادن استان و کمیسیون معادن اتاق اراک
  • کارشناس رسمی دادگستری
  • معاونت عمرانی شهرداری خمین
  • مسئول دایره امانی شهرداری اراک
  • مدیرعامل شرکت کاوش لرزه پارسیان جهت عملیات سایزمیک یا بزه نگاری جهت تأمین ذخیره مناطق نفتی
  • عضور و سهامدار شرکت شالوده راه
  • مدیرعامل شرکت ساختمانی راهبرد پیشه میهن
  • مجری ساماندهی و کانال سنگ منطقه گردشگری گردو اراک
  • رئیس خانه معدن استان مرکزی در حال حاضر