• مدیرعامل شرکت بجنورد پلاستیک
  • صادرات و واردات