• دوازده سال سابقه فعالیت در امر صادرات و ترانزیت
  • رئیس اتحادیه صادرکنندگان شهرستان مریوان
  • عضو هیأت نمایندگان دوره هفتم اتاق سنندج