• عضو اتحادیه گل و گیاه استان
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یاسوج