• عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین دوره چهارم و پنجم
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در دوره هشتم
  • عضو اصلی کمیسیون لجستیک و گمرک و حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران
  • رئیس کارگروه گردشگری و صنایع دستی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
  • مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی قزوین از سال ۱۳۹۰تا کنون
  • ایده پرداز اولیه سامانه بندر خشک در استان قزوین از سال ۱۳۸۹
  • مدیر کارگزاری گمرکی سید علی حسینی از سال ۱۳۷۳ تا کنون