• مالک و مدیرعامل شهرک اتومبیل سلطان در شمال اهواز
  • فعال در بخش کشاورزی
  • عضو اتاق اهواز از سال ۱۳۷۲
  • رئیس اتحادیه صادرکنندگان اهواز
  • مدیرعامل شرکت سلطان العالمیه در کشور عمان