• مدیرعامل شرکت خوش عهد آذربایجان
  • مدیرعامل شرکت EMPIRE FOODS در کشور روسیه
  • عضو اصلی میز روسیه
  •  رئیس کمیسیون صادرات و اردات اتاق بازرگانی تبریز
  • عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز