• ۳۲ سال سابقه کار اجرایی در وزارت بازرگانی،اداره کل بازرگانی فارس، معاونت تجارت خارجی
  • ۲۰ سال سابقه عضویت در اتاق بازرگانی، عضو کمیسیون تجارت
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز دوره های اول، دوم و هشتم
  • مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری ، مدرس دروس بازرگانی و تحلیلگر مسائل اقتصادی