• صادرکنندگان محصولات تولیدی و مشاور سرمایه گذاری دفتر نهاد سیاست جمهوری
  •  مدیر عامل شرکت شکوه شاهد
  • هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن در غرب کشور
  • مدیر عامل سابق سازمان عمران شهرداری
  • مدیر عامل شرکت سیمان امین سطح پویا
  • عضو هیات نمایندگان اتاق همدان