• مدیرعامل شرکت برفاب از سال ۱۳۶۹
  • سه دوره نماینده کارفرما در هیئت های حل اختلاف اداره کار
  • چهار دوره عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی شهرکرد
  • مدیر مالی چندین شرکت تا سال ۱۳۶۹