• سابقه فعالیت صنعتی؛ ۳۳ سال
  • نصب و راه اندازی سیستم برق و کنترل دهها کارخانه در کشور
  • عضوهییت مدیره شرکت کرمان ولتاژ از سال ۱۳۶۹ تاکنون
  • بنیانگذار شرکت جبال الکتریک
  • مدیرعامل و عضوهییت مدیره شرکت جبال الکتریک از سال ۱۳۸۸ تاکنون
  • مدیرعامل شرکت کرمان ولتاژ از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۳۸۸
  • رئیس هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره ۲ کرمان
  • عضو هیات نمایندگان دوره پنجم و ششم اتاق کرمان
  • عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان در دوره هشتم
  • عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان
  • عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه