• مهندس عمران
 • کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار
 • کارشناس ارشد حقوق بین الملل
 • دکتری مدیریت کسب و کار (گرایش استراتژیک)
 • عضو هیأت نمایندگان دوره ششم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران
 • رئیس کمیسیون بازرگانی، امور گمرکی و حمل و نقل اتاق بازرگانی مازندران
 • عضو هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 • رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران
 • عضو شورای روسای کمیسیون های اتاق بازرگانی ایران
 • رئیس دبیرخانه اجرایی فراکسیون حمایت مجلس شورای اسلامی
 • عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل هلدینگ مدیریت توسعه (گروه توسعه ملی)
 • رئیش شورای سیاستگذاری جشنواره ملی برند محبوب
 • رئیس کمیته علمی اجلاس سراسری رضایتمندی مشتریان
 • مشاور سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران
 • مشاور عالی مجمع متخصصین ایران
 • عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر ساری
 • مولف کتاب و مدرس دانشگاه