• مدیرعامل شرکت گلچین فوم
  • ۱۲ سال عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی