• موسس اتاق بازرگانی زنجان
  • عضو هیات رئیسه اتاق ایران
  • رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان در ۴ دوره
  • عضو هیات امناء دانشگاه زنجان و علوم پایه
  • عضو ستاد خیرین وزارت علوم
  • موسس گروه صنعتی و زرین معدن
  • احداث کارخانجات مختلف در استان زنجان
  • رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند