• مدیرعامل مجتمع فراورده های غذایی سیبون
  • تولید انواع کنسروجات گوشتی و غیر گوشتی