• مدیر عامل شرکت آدینه پلاست اصفهان
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یاسوج به مدت دو دوره
  • منشی هیئت رئیسه کنونی اتاق فعال در حوزه بازرگانی