• سه دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق خرمشهر
  • نایب رئیس دوره هشتم و نهم
  • مدیرعامل شرکت نخل گستر خرمشهر
  • رئیس انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی، تأسیساتی و خدماتی خرمشهر
  • فعالیت بازرگانی از سال ۱۳۸۰ تاکنون از گمرکات خرمشهر و شلمچه
  • تولیدکننده مبلمان شهری
  • فعال در زمینه بورس