• مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و چاپ و نشر کتاب
  • کمیته و دادستانی انقلاب اسلامی
  • ۵۰ سال فعالیت فنی و تجاری قبل و بعد از انقلاب در رشته های الکترونیک نیروی هوایی و بازار تهران در صنف انواع آهن، تجارت و تولید و دامداری
  • ریاست هیئت مدیره شرکت چرمین
  • ریاست هیئت مدیره شرکت دامپروری بهشتیه، ریاست هیئت مدیره شرکت فراوری لبنی آدینه
  • دو دوره کارآفرین نمونه  استانی سمنان
  • عضو هیئت رئیسه شورای مشترک ایران و ترکیه
  • رئیس تشکل‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
  • ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان سمنان از سال ۱۳۷۵ تاکنون