• لیسانس مهندسی برق
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  • عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
  • عضویت در انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
  • عضویت در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کردستان
  • ۱۸ سال سابقه همکاری با حوزه فنی و مهندسی شرکت مخابرات کردستان
  • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع رنگ آلتون