• عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و کرمانشاه در دوره های ششم، هفتم و هشتم
  • چندین دوره پیاپی کشاورز  نمونه
  • عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران