• از سال ۱۳۶۷ مدیر شعبات کشتیرانی در بنادر بوشهر – بندرعباس – چابهار – بندر امام خرمشهر – آبادان – و جزیره کیش
  • مدیریت دفاتر کشتیرانی کویت به عراق به مدت ۳۲ سال
  • سابقه لایروبی اروند رود
  • سابقه فضاسازی سازمان بنادر و حمل و نقل دریایی
  • فعال نمونه اقتصادی برتر منطقه آزاد اروند
  • شرکت کشتیرانی برتر منطقه آزاد اروند
  • دارنده فعالیت بازرگانی از سال ۱۳۷۹تاکنون