• تولید کننده کالا
  • نائب رئیس کنونی اتاق بازرگانی ایلام
  • نائب رئیس خانه صنعت و معدن ایلام
  • مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایلام
  • رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایلام